FOAM- MASTERS BV 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1
ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Foam Masters B.V. De algemene voorwaarden worden bij iedere aanbieding meegezonden en zijn terug te vinden op www.foam-masters.com.
Op eerste verzoek wordt (nogmaals) een kopie van de algemene voorwaarden gratis toegezonden.
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Foam Masters B.V. niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Foam Masters B.V. is bevestigd.
4. Foam Masters B.V. is door Enveriline Nederland BV gecertificeerd voor de verwerking van hun grondstoffen voor het na-isoleren van bestaande spouwmuren. NB Enveriline Nederland BV is alleen toeleverancier van grondstoffen.
5. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan Foam Masters B.V. ter kennis heeft gebracht en Foam Masters B.V. als dan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 2
AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Foam Masters B.V. de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan (dit kan ook door retourzending via email met bevestiging). Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Foam Masters B.V. ervan uit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
2. Foam Masters B.V. stelt haar offertes samen op basis van een vaste prijs per vierkante meter (m2) of een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Foam Masters B.V. bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn deze bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk).
3. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
a. Op basis van een vaste prijs per vierkante meter (m2)
b. Op basis van een vast bedrag (fee), Het verrichten van een dienst tegen een van tevoren
vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies.
c. Op basis van een uurtarief. Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van
diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest.
d. Voor de inschatting van de benodigde werkuren vooraf, bepaalt Foam Masters B.V. de uren in alle redelijkheid echter zijn deze bij benadering.
e. Voor de inschatting tijdens de uitvoering, in overleg met de opdrachtgever, worden materiaal en overige kosten mondeling besproken en later toegevoegd aan de factuur.
4. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Foam Masters B.V. in details en afmetingen (m2) mogen zonder overleg tot 20% doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn.
5. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:
a. de plaats en een omschrijving van het werk.
b. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd.
c. het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd.
d. of er sprake is van een opdracht op basis van prijs per m2, werken op regiebasis dan wel op basis van aannemingssom.
e. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke.
f. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke.
6. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Foam Masters B.V. zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Foam Masters B.V. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd worden op welke wijze dan ook. In gebreke stelling kost dan een boete van €5.000,00 per overtreding.
7. Indien aan Foam Masters B.V. naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Foam Masters B.V. gedaan verzoek Franco aan hem te worden retour gezonden, in gebreke van een boete van €500,00 per dag.
8. Door acceptatie van een overeenkomst en/of offerte gaat opdrachtgever en/of consument direct akkoord met deze algemene voorwaarden, waarbij hij/zij met ondertekend verklaard de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en begrepen te hebben.
9. Het komt voor dat er offertes in combinatie met elkaar worden opgesteld. (Vleermuizen en spouwmuur offerte bv). Hier zal op de offerte dan duidelijk worden aangegeven welke regels daarbij van kracht zijn.
Artikel 3
OVEREENKOMSTEN
1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Foam Masters B.V. de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Foam Masters B.V. en deze algemene voorwaarden.
2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Foam Masters B.V. bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen (indien nodig).
3. Aanpassingen tijdens de uitvoering van de opdracht dienen op het uitvoeringsformulier te worden vermeld en ondertekend voor akkoord door de opdrachtgever. De eventuele (mondelinge) aanpassing in de prijs van de offerte is bekent gemaakt bij opdrachtgever en gaat met ondertekening hiermee akkoord.
Artikel 4
PRIJZEN
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Foam Masters B.V. in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25% tot 100% afhankelijk van de dagen zoals zon en feestdagen) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Foam Masters B.V. gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren.
3. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
Artikel 5
BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen maximaal 7 dagen na factuurdatum mits anders overeengekomen.
2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Foam Masters B.V. alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
4. Alle door Foam Masters B.V. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van
€50,00 per opdracht.
6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW).
Artikel 6
ANNULERING
1. In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Foam Masters B.V. ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Foam Masters B.V. ten gevolge van de annulering geleden schade.
2. Annulering van een speciale bestelling is niet mogelijk.
Artikel 7.
LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Foam Masters B.V. schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen.
2. De genoemde c.q. overeengekomen (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
a. er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Foam Masters B.V. kan worden toegerekend
b. vooraf een bouwkundig onderzoek heeft plaatsgevonden
c. wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Foam Masters B.V.  tekort schiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet
d. wederpartij Foam Masters B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren (zie ook 8.3)
e. door weersinvloeden zoals storm, regen, vorst, sneeuw e.d. de werkzaamheden moeten worden uitgesteld
Artikel 8
UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Foam Masters B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De wederpartij zorgt ervoor dat Foam Masters B.V. tijdig kan beschikken over;
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen (bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren / hoogwerker) en de voor het werk te verschaffen gegevens, onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke.
b. indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de wederpartij deze tijdig en op een juiste wijze aan te vragen.
c. Foam Masters B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de wederpartij is geschied.
d. toegang tot het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd
(werklocatie).
e. de te isoleren oppervlakten dienen goed bereikbaar, droog en stofvrij te zijn. Mocht Foam Masters B.V. bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook - niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Foam Masters B.V. gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dag deel per persoon.
f. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen.
g. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water, perslucht en andere voor de uitvoering benodigde faciliteiten, waaronder toiletten, schaftmogelijkheden, enz.
2. de door Foam Masters B.V. benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij.
3. naden en kieren dienen zowel van binnen als ook van buiten afdoende en tijdig gekit te zijn door
de wederpartij, dan wel op rekening van de consument en ten minste veertien dagen voordat
Foam Masters B.V. met de werkzaamheden gaat aanvangen.
4. tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke veiligheid- en
voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de
werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
5. de aangrenzende buren vooraf door de wederpartij op de hoogte zijn gebracht van de
werkzaamheden.
6. Foam Masters B.V. is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen
daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Foam Masters B.V.
7. wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Foam Masters B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Foam Masters B.V. worden verstrekt.
8. indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Foam Masters B.V. zijn verstrekt, heeft Foam Masters B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Foam Masters B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. Eventuele kwaliteit- en kwantiteitscontroles van het geleverde geschieden op een door Foam Masters B.V. te bepalen plaats en tijd conform de vooraf overeengekomen normen en criteria. De conform de overeengekomen normen en criteria verrichte kwaliteit- en kwantiteitscontroles zijn bindend.
11. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Foam Masters B.V. als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag.
12. Binnen een redelijke termijn na het gereed zijn van het werk dient Foam Masters B.V. bij de wederpartij de eindafrekening in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
13. Foam Masters B.V. is gerechtigd een reclamebord, waarop de handelsnaam en de aard van haar bedrijf is vermeld, op of bij de bouwplaats ter plaatse en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden geplaatst te houden, zonder aan de wederpartij daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.
14. Wederpartij stelt Foam Masters B.V. nauwkeurig op de hoogte van de eventuele Gemeentelijke voorwaarden van Bouw- en Woningtoezicht en onderhoudt gedurende de uitvoering van het werk de noodzakelijk contacten met de betreffende inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht, het tijdig voor aanvang der werkzaamheden aangeven van op het te bewerken bouwdeel aanwezige kabels, leidingen of andere kwetsbare zaken.
15. Foam Masters B.V. is vrij in zijn keuze van isolatiematerialen en hulpmiddelen en/of toepassingen, doch staat ervoor in dat deze zo weinig mogelijk milieubelastend zijn.
16. Het staat Foam Masters B.V. vrij om het gebruik van voorgeschreven (chemische) isolatiematerialen en hulpmiddelen en toepassingen te weigeren, indien het gebruik naar zijn oordeel een gevaar kan opleveren voor de gezondheid van personen en/of milieu.
Artikel 9
GARANTIE & KLACHTEN
1. Voor alle door Foam Masters B.V. geleverde producten geldt de fabrieksgarantie zoals
verleend door de desbetreffende fabrikant.
2. Foam Masters B.V. garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
3. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Foam Masters B.V. in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 60 maanden na oplevering. Op reparatie – en/of herstelwerkzaamheden aan een locatie welke in oorsprong niet is uitgevoerd door Foam-Masters, wordt geen garantie verleend.
4. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen. Wederpartij is verplicht om de uitgevoerde opdracht direct na ontvangst te keuren en te controleren. Indien door de wederpartij wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, dan dient de wederpartij Foam Masters B.V. binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Foam Masters B.V. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Foam Masters B.V. onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht.
5. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Foam Masters B.V. in staat is adequaat te reageren. Foam Masters B.V. zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding.
6. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste: - een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking, - een redelijke termijn waarbinnen Foam Masters B.V. de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
7. Klachten is niet mogelijk indien,
a. het opgeleverde werk één of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen
binnen een redelijke tolerantie
b. de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door
onvoldoende onderhoud zoals gebrekkige ventilatie) of doordat wederpartij in strijd heeft
gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Foam Masters B.V. schade is
ontstaan als gevolg van gebrekkig metsel- en kit werk door derden aangebracht of juist
niet aangebracht aan het object als aangegeven in artikel 8.1. van deze voorwaarden
c. er sprake is van constant dreigend overstromingsgevaar zoals aan de oever van wateren
en rivieren
d. wanneer er sprake is van onvoldoende ventilatie
e. wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Foam Masters B.V. (zowel financieel als
anderszins) heeft voldaan
f. zonder schriftelijke toestemming van Foam Masters B.V. (door derden) reparaties of
andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht
h. als er aan, op of rond het object bouwkundige fouten zijn zoals; leidingen en bekabelingen
in de spouw, een niet toe gangbare kruipruimte en andere constructie fouten zijn deze
niet ter verantwoording van Foam Masters BV. Als bij werkzaamheden dit soort zaken naar
vorenkomen zal Foam Masters BV haar uiterste best doen om de situatie op te lossen.
8. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op
9. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht door Foam Masters B.V. aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen
10. Foam Masters B.V. staat er voor in dat het werk en/of de werkzaamheden gedurende de garantietermijn voldoet aan de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid.
11. Een beroep op de garantie is niet mogelijk, zolang opdrachtgever de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan, tenzij opdrachtgever een consument is.
12. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken, baseert Foam Masters B.V. zich op de informatie die de betreffende leverancier of fabrikant van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien er een garantie door de leverancier of fabrikant is afgegeven voor de betreffende zaken, dan zal Foam Masters B.V. deze op gelijke wijze toepassen. Foam Masters B.V. zal de door de leverancier of fabrikant afgewezen zaken kunnen hanteren.
13. Ingeval van een gegrond beroep op de garantie zal Foam-Masters, naar zijn vrije keuze, zorgdragen voor kosteloos herstel of vervanging dan wel het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, dan wel opdrachtgever compenseren via een terugbetaling dan wel korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. De vergoeding kan de vooraf afgesproken prijs niet overschrijden.
14. Opdrachtgever zich ervan bewust is dat het binnen spouwblad (bij isoleren) gebreken kan bevatten welke niet zichtbaar zijn voor Foam Masters B.V. door verbouwingen en veranderingen. Dan wordt bekeken of
15. hierdoor meerwerk uit voortvloeit en de kosten ervan. Dit valt niet onder garantievoorwaarden tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 10
OPNEMING / OPLEVERING EN GOEDKEURING
1. Opneming/ oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Foam Masters B.V. en strekt ertoe, te constateren of Foam Masters B.V. aan
2. Wederpartij stelt Foam Masters B.V. nauwkeurig op de hoogte van de eventuele Gemeentelijke voorwaarden van Bouw- en Woningtoezicht en onderhoudt gedurende de uitvoering van het werk de noodzakelijk contacten met de betreffende inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht, het tijdig voor aanvang van de werkzaamheden aangeven van op het te bewerken bouwdeel aanwezige kabels, leidingen of andere kwetsbare zaken, zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan.
3. Nadat het werk is opgenomen/ opgeleverd, wordt door wederpartij aan Foam Masters B.V. binnen vijf dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij het opleveringscertificaat te ondertekenen.
4. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
5. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
6. Bij het niet aanwezig zijn van de klant op de dag van de uitvoering en de Foam Masters B.V. haar werkzaamheden niet kan uitvoeren wordt een vergoeding van €500 doorbelast.
7. Bij herstelwerkzaamheden binnen de garantietermijn welke niet te wijten zijn aan de Foam Masters B.V. worden voorrijdkosten €94,= en €70,= uurloon doorberekend aan de opdrachtgever.
Artikel 11
NIET-NAKOMING / ONTBINDING / OPSCHORTING
1. Foam Masters B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien;
a. wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen
b. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling,
schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het
bedrijf of overlijden
c. het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd
d. een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van
wederpartij beslag wordt gelegd, Foam Masters B.V. hoeft dan geen schadevergoeding te
betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of
betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert
wederpartij direct in verzuim
2. Voorts is Foam Masters B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Foam Masters B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Foam Masters B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Foam Masters B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12
AANSPRAKELIJKHEID
1. Foam Masters B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/klachten zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
2. Foam Masters B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte
adviezen.
3. De aansprakelijkheid van Foam Masters B.V. voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Foam Masters B.V. in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Foam Masters B.V. om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. Wederpartij dient Foam Masters B.V. altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
5. Foam Masters B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De wederpartij vrijwaart Foam Masters B.V. tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
7. De wederpartij draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
b. onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen
c. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht
d. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de wederpartij ter beschikking zijn
gesteld
e. het niet dan wel niet tijdig aan Foam Masters B.V. kenbaar maken van kabels, leidingen en
draden
8. Voor vochtdoorslag, ontstaan na isolatie op grond van aanwezige cementbruggen of andere obstakels in of aan het te isoleren object is Foam Masters B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk, indien deze vochtbruggen al voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden bekend konden zijn en niet aan Foam Masters B.V. zijn aangegeven. De wederpartij garandeert aan Foam Masters B.V. de afwezigheid van dergelijke obstakels in spouwmuren.
9. Aansprakelijkheid van Foam Masters B.V. voor herstel of vervanging van zaken die zich bevinden buiten het grondgebied van de Nederlandse Staat blijft beperkt tot het bedrag dat Foam Masters B.V. voor herstel of vervanging in Nederland zou hebben moeten betalen, tenzij het bedrag voor herstel of vervanging in een andere (niet) EU lidstaat lager is.
Artikel 13
OVERMACHT
1. Ingeval van overmacht is Foam Masters B.V. gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.
2. Onder “overmacht” aan de zijde van Foam Masters B.V. wordt verstaan, elke omstandigheid, waarmee Foam Masters B.V. tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend, ziekte bij Foam-Masters B.V., het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.
3. Foam Masters B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Foam-Masters.
Artikel 14
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
1. Foam Masters B.V. ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij.
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
3. Foam Masters B.V. bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien de gegevens van de wederpartij gedurende 18 maanden niet worden gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren.
4. Foam Masters B.V. verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Foam Masters B.V. wettelijk verplicht is te bewaren.
5. Foam Masters B.V. is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Foam Masters B.V. wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Foam Masters B.V. is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor,
a. het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief
opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank
b. het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in
kwantitatief opzicht niet substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit
in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade
toebrengt aan de rechtmatige belangen van Foam Masters B.V. mag slechts gegevens uit
de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze
algemene voorwaarden
6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop, telefoon of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.
Artikel 15
Eigendom en auteursrechten.
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Foam Masters B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die aannemer toekomen op grond van de auteurswet.
2. Foam Masters B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruik in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
3. Alle door Foam Masters B.V. geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, concepten, schetsen, tekeningen, berekeningen, foto’s, films, software, (elektronische) bestanden, werkwijzen, adviezen, rapporten en andere aanverwante producten blijven eigendom van Foam Masters B.V. en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foam Masters B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden anders voortvloeit.
4. Opdrachtgever ontvangt per voltooide opdracht uitsluitend op aanvraag een kopie van de bescheiden als papieren afdruk (hardcopy) en/of elektronisch- niet bewerkbare bestanden, uitsluitend bedoeld voor het eigen archief. Opdrachtgever heeft nimmer het recht te beschikken over door Foam Masters B.V. vervaardigde documenten en/of tekeningen of andere bescheiden zoals bedoeld in lid 3, in open bestandsformaat of van andere bewerkbare aard.
5. Opdrachtgever geeft goedkeuring aan Foam Masters B.V. om documenten, foto’s, elektronische bestanden en alle aanverwanten artikel van de opdracht na uitvoering, te gebruiken voor verdere doeleinden, als zijnde representatie materiaal. Met in acht nemend dat er geen persoonsgegevens, e-mailadressen, adressen openbaar gemaakt worden.
Artikel 16
Monsters en modellen.
1. Indien aan opdrachtgever een monster of model is getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts ter aanduiding te gelden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat door aannemer te leveren product, daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.
3. Monsters en modellen kunnen gebruikt worden als garantie bewijs als dit duidelijk wordt aangegeven door Foam Masters B.V.
Artikel 17
PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 18
NATUURVRIENDELIJK WERKEN EN CERTIFICERINGEN
1. Foam Masters B.V. zal alles in het werk stellen om zo natuurvriendelijk te werken.
Foam Masters B.V. dient zichzelf te certificeren volgens de Nederlandse organisaties en de regels na te leven van Europese rechten en afspraken.
2. Wederpartij wordt op de hoogte gesteld van de regel en wetgeving omtrent natuurvriendelijk werken door Foam Masters B.V. Wederpartij dient zich aan deze regels te houden en de bijgeleverde adviezen, documenten en formulieren te ondertekenen naar eer en geweten. Het niet naleven van deze regel en wetgeving door wederpartij kan niet leiden dat Foam Masters B.V. hierdoor aansprakelijk wordt gesteld voor gevolg schade.
3. Certificeringen zoals via de producent van grondstoffen, VCA, Natuurvriendelijk werken, Heftruck, Hoogwerkers en aanverwante certificeringen dienen regelmatig opnieuw behaald te worden. Foam Masters B.V. is hiervoor zelf verantwoordelijk.
Artikel 19
PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van Foam Masters B.V. is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Foam Masters B.V. moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Foam Masters B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Foam Masters B.V. gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.